617 Douro Street Stratford, Ontario N5A 6W4 519-272-0004